Konkurs STR8 Original

Marka STR8 i portal meskimbyc.pl zaprasza  na konkurs. Do wygrania woda toaletowa STR8 Original. Aby wygrać jedną z pięciu wód toaletowych STR8 Original ufundowana przez Sarantis Polska  wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jak pachnie prawdziwy mężczyzna?

str8_originalW konkursie oceniane będzie oryginalność i poczucie humoru w odpowiedzi na pytanie.

Odpowiedzi należy przesyłać w formie elektronicznej na adres skrzynki poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Konkurs trwa od dniu 13.11.2013 r. i trwać będzie do dnia 27.11.2013

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2013 i zostanie opublikowane na portalu meskimbyc.pl

Kilka słów o nagrodzie.

Ponadczasowe, klasyka marki: STR8 ORIGINAL

Ciepły i zmysłowy, prawdziwie męski, łączący nuty mięty, bazylii, kardamonu i drzewa sandałowego, z dodatkiem gałki muszkatołowej. Dla mężczyzn z charakterem, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, są autentyczni, bezpośredni i pewni siebie.

Regulamin Konkursu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „STR8” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Interinfo SC z siedzibą w Krakowie przy ul. SasZubrzyckiego6/64, właściciel portalu meskimbyc.pl zwana dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 13.11.2013 r. i trwać będzie do dnia 27.11.2013 r.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2013 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres skrzynki poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. odpowiedzi na dwa pytania:

„Jak pachnie prawdziwy mężczyzna?”

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS

3.1. W konkursie oceniane będzie oryginalność i poczucie humoru w odpowiedzi na pytanie.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko odpowiedzi w formie poczty elektronicznej nadsyłane na adres skrzynki pocztowej Organizatora Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Ocena odpowiedzi dokonywana będzie przez Organizatora.

5.2. Jury będzie brać pod uwagę oryginalność odpowiedzi i zawarte w punkcie 2 Warunki Konkursu

5.3. Nagrodą w konkursie ufundowana przez Sarantis Polska  jest:

STR8 Original woda toaletowa 100 ml

5.4. Zwycięzca otrzymuje 1 opakowanie.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu http://www.meskimbyc.pl  dnia 30.11.2013r.

6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.

6.3. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą pocztową

6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.7. Nagroda nieodebrana przepada jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

6.8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania oraz udostępnia swoich danych osobowych firmom trzecim celem dostarczenia nagrody

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora, www.meskimbyc.pl

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony