Jak zostać myśliwym
wtorek, 16 kwietnia 2013 00:00

W myśl prawa członkostwo w Polskim Związku Łowieckim daje uprawnienia do wykonywania polowania.
1. Kto może ubiegać się o członkostwo w PZŁ?
2. Jak zostać członkiem PZŁ?
3. Na czym polega staż?
4. Szkolenia dla nowo wstępujących
5. Egzamin na myśliwego
6. Postępowanie po egzaminie
7. Pozwolenie na broń
5. Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Kto może ubiegać się o członkostwo w PZŁ?
Członkostwo może uzyskać osoba fizyczna na mocy uchwały właściwego według miejsca stałego zameldowania zarządu okręgowego PZŁ, jeżeli:
• jest pełnoletnia;
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw obywatelskich;
• ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa;
• nie była karana za przestępstwa wymienione w ustawie "prawo łowieckie",
• odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w PZŁ;
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;
• złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
Członkiem PZŁ może być cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu w Polsce spełniający powyższe warunki.

Jak zostać członkiem PZŁ?

Osoba ubiegająca się o członkostwo PZŁ składa wniosek o przyjęcie na staż do zarządu koła lub zarządu okręgowego właściwego według miejsca stałego zameldowania . Koła łowieckie zobowiązane są do natychmiastowego zawiadomienia właściwego zarządu okręgowego PZŁ o przyjęciu na staż.

Szkolenia dla nowo wstępujących
Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ 3-miesięczny cykl szkolenia.
Program szkolenia dla nowo wstępujących
Program szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów

Egzamin na myśliwego
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, składa we właściwym, (ze względu na stałe zameldowanie) biurze ZO PZŁ pisemny wniosek zawierający dane personalne, do którego obowiązana jest dołączyć:
- fotokopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania w RP,
- opinię z odbycia stażu lub dokument upoważniający do zwolnienia ze stażu.
Egzamin składa się z trzech części: testu, sprawdzianu strzeleckiego i części ustnej.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciele PZŁ, Urzędu Wojewódzkiego, LP i Policji. Egzamin łowiecki jest egzaminem państwowym.

Postępowanie po zdaniu egzaminu do PZŁ:

1. Dokonać w ZO PZŁ opłat na rzecz PZŁ (jednorazowo - za kurs, egzamin, opłata wpisowa, za dany rok - składka PZŁ, opłata na strzelnicę).
2. Złożyć deklaracje członkowską.
3. Odebrać z ZO PZŁ zaświadczenie o zdanym egzaminie dla nowo wstępujących do PZŁ, zaświadczenie o nabyciu członkostwa PZŁ.
4. Odbyć badanie lekarskie;
osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. 2000 Nr 79, poz. 898) - mogą być przeprowadzone na terenie kraju w placówkach wytypowanych przez Komendantów Wojewódzkich.
Koszt badania wynosi ok. 350,00 zł.
5.  Złożyć podanie wraz dokumentami w Komendzie Wojewódzkiej Policji
Jednostka zajmująca się pozwoleniami na broń:
Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Postępowań Administracyjnych,
Sekcja Pozwoleń na Broń.
Opłaty na Policji:
1. Opłata skarbowa: od złożonego podania - 5,00 zł., od każdego załącznika po 0,50 zł.,
2. Opłata za wydanie decyzji osobie fizycznej - ok. 216,00 zł. (po uzyskaniu decyzji), a za zmianę decyzji 106 zł.
Opłaty te mogą ulegać zmianom.
Wzór podania do KW Policji:
• osoba, która po raz pierwszy stara się o broń

Pozwolenie na broń
Pozwolenie na broń myśliwską i amunicję do tej broni można posiadać
• na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu) komendanta wojewódzkiego Policji
• w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy.
Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Wraz z pozwoleniem wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia, w terminie trzech miesięcy od daty wydania zaświadczenia, określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz określonej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją. Jeżeli broń nie została nabyta w tym terminie, na żądanie zainteresowanej osoby wydaje się kolejne zaświadczenie.
Nabywca broni jest zobowiązany ją zarejestrować w ciągu 5 dni. Rejestracji dokonuje właściwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni.
Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie do tej broni, która jest określona w legitymacji lub w świadectwie broni.

Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1. nie mającym ukończonych 21 lat (UWAGA! Na wniosek właściwego ZO PZŁ o pozwolenia na broń mogą się starać osoby, które ukończyły 18 lat - (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami), pobierz wniosek
2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
5. nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa. (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)

Uprawnienia do wykonywania polowania podlegają cofnięciu w przypadku skazania na podstawie art. 52 lub art. 53 ustawy "prawo łowieckie".

• Akty prawne dotyczące szkolenia:
- akty normatywne państwowe
- akty normatywne PZŁ
• Wykaz literatury łowieckiej dla kandydatów na myśliwych
• Wykaz literatury łowieckiej dla selekcjonerów

Materiały wykorzystane w artykule zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowskiego za zgodą Przewodniczącego Zarządu.

Ramowy program szkolenia dla nowo wstępujących do PZŁ (minimum)

NR TEMAT LICZBA GODZIN
1. Przepisy prawa łowieckiego i statut PZŁ. 6
2. Zasady wykonywania polowania oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. 6
3. Broń i amunicja myśliwska, optyka i akcesoria myśliwskie. Prawa i obowiązki posiadacza broni. 7
4. Trening strzelecki - śrut i kula. 6
5. Biologia zwierząt łownych. 15
6. Ochrona środowiska i jego kształtowanie celem poprawienia warunków bytowania zwierzyny. Gatunki zwierząt (ptaków i ssaków) prawnie chronionych. 4
7. Gospodarka łowiecka i ekologiczne podstawy sterowania populacjami. 7
8. Zasady dochodzenia postrzałka, obchodzenia się z upolowana zwierzyną, użytkowanie dziczyzny i preparowanie trofeów. 4
9. Kynologia myśliwska 4
10. Podstawowe choroby zwierząt i choroby odzwierzęce. Pomoc w nagłych wypadkach. 3
11. Etyka, tradycja i zwyczaje oraz język łowiecki. 4


Łącznie szkolenie obejmuje 60 godzin wykładów i 6 godzin zajęć na strzelnicy.

Ramowy program szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów (minimum)

NR

TEMAT

LICZBA GODZIN

1.

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny płowej.

7

2.

Zasady racjonalnego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.

7

3.

Ocena wieku zwierzyny przed i po strzale.

4

4.

Kryteria odstrzału selekcyjnego oraz zasady wyceny medalowej trofeów.

8

5.

Techniki polowań, reakcja zwierzyny na strzał, dochodzenie postrzałka, preparowanie i eksponowanie trofeów.

6

6.

Zasady bezpiecznego posługiwania sie bronią i trening strzelecki.

6

Łącznie szkolenie obejmuje 32 godzin wykładów i 6 godzin zajęć na strzelnicy.

 

 

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony