Europejski Fundusz Społeczny twoją szansa na lepszą przyszłość!

Europejski Fundusz Społeczny został stworzony na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisanego w 1957 roku i jest najstarszym funduszem strukturalnym. Europejski Fundusz Społeczny wspiera miejsca pracy, tworzenie nowych miejsc pracy i doskonalenie stanowisk pracy w całej Unii Europejskiej.

Działania te są prowadzone poprzez finansowanie tysięcy projektów, które pomagają wielu milionom obywateli UE. Projekty mają ogromny zakres: od doradztwa dla osób długotrwale bezrobotnych, przedwcześnie kończących edukację lub studentów wchodzących na rynek pracy, aż po szkolenia zawodowe, poprawę warunków pracy lub systemów edukacyjnych. EFS pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę i otrzymać szkolenie, które zapewni Ci lepszy start w przyszłość.

Obecny okres programowania EFS, obejmujący lata 2007-2013, przebiega pod hasłem „Inwestycje w kapitał ludzki’. EFS zainwestuje w tym okresie około 75 miliardów euro – czyli blisko 10% budżetu UE – w projekty mające na celu zwiększenie zatrudnienia. Środki finansowe przyznawane są zgodnie z sześcioma priorytetami:

  • Poprawa jakości kapitału ludzkiego (34% wszystkich środków)

  • Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga (30%)

  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (18%)

  • Poprawa integracji społecznej osób mniej uprzywilejowanych (14%)

  • Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (3%)

  • Mobilizacja na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji (1%)

Jak pokazuje poniższy wykres Polska jest największym beneficjentem tego programu wśród wszystkich krajów Unii.

Sprawdź co Ty możesz osiągnąć dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu http://www.efs.gov.pl/

*Artykuł sponsorowany

 

Copyright © 2009-2018 meskimbyc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone | mapa strony